Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
164 - rozwiń Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nadziejewie po poprzednim placu zabaw. interpelacja Rafał Wojciech Piekuś 2021-10-12 2021-10-15
163 - rozwiń Wykonanie chodnika o dł. 8m od przystanku PKS do drogi głównej w m. Grabowiec interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-09-28 2021-10-04
162 - rozwiń Dołączenie do w planów budowy w 2022r. na terenach Gminy Czarne realizowanych przez Energa Oświetlenie w Gdańsku dodatkowych punktów oświetleniowych w m. Nadziejewo interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-09-28 2021-10-04
161 - rozwiń Ponowienie wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie działki na cele rekreacyjne interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-09-28
160 - rozwiń Usunięcie usterek przez firmę wykonującą kapitalny remont kościoła w Nadziejewie, jets to ta sama firma która wykonywała PSZOK w Nadziejewie. zapytanie Zdzisław Orzłowski 2021-08-10 2021-09-10
159 - rozwiń Termin usunięcia usterek na PSZOK w Nadziejewie , usterki występują od początku funkcjonowania zapytanie Zdzisław Orzłowski 2021-08-10 2021-09-10
158 - rozwiń Czy istnieje możliowość wyremontowania sztucznego kortu tenisowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Czarnem zapytanie Mariusz Kopczak 2021-08-10 2021-09-08
157 - rozwiń Planownay termin budowy parkingu przy ul. Przemysłowej zapytanie Mariusz Kopczak 2021-08-10 2021-09-08
156 - rozwiń podjęcia zdecydowanych i konkretnych działań mających na celu stworzenie godnych i bezpiecznych warunków dzieciom korzystającym z przystanku autobusowego w miejscowości Domisław (przystanek autobusowy przy sklepie). interpelacja Dorota Maria Gawrońska 2021-08-10 2021-08-19
155 - rozwiń Przyznawanie i odbieranie Gminie pieniędzy za wycinkę drzew interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2021-06-28 2021-07-05
154 - rozwiń Dlaczego opłaty za wodę mieszkańców Gminy istotnie przewyższają stawki innych samorządów powiatu interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2021-05-21 2021-06-09
153 - rozwiń Zakup bramek (małych) na boisko sportowe w Nadziejewie interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-05-26 2021-05-26
152 - rozwiń naprawa zabawek na placu zabaw w Krzemieniewie interpelacja Krzysztof Popowniak 2021-05-21 2021-05-27
151 - rozwiń opłata za wpłaty w banku za wodę i ścieki interpelacja Dorota Maria Gawrońska 2021-05-21 2021-06-09
150 - rozwiń złożenie wniosku do Energa-Oświetlenie i Energa - Operator o udostępnienie słupów do montażu instalacji oświetleniowej przy DW 201 m. Raciniewo interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2021-05-12 2021-05-13
149 - rozwiń Punkty oświetleniowe Traktu Hetmańskiego i do Sarniaka. interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2021-04-07 2021-04-14
148 - rozwiń Racjonalizacja wydatków budżetowych wobec istotnego deficytu / 1. Odpady 2.Oświata 3. Fundusz Sołecki /. interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2021-04-07 2021-04-09
147 - rozwiń Przycięcie koron drzew i odrostów wzdłuż drogi będącej koło byłej poczty w Wyczechach .Korony drzew wzdłuż drogi (stare osiedle) utrudniają przejazd samochodów dostawczych do mieszkańców zamieszkujących w blokach wzdłuż w/w drogi ze względu na zwisające liczne gałęzie nad pasem jezdni. interpelacja Ireneusz Raplis 2021-03-23 2021-04-12
146 - rozwiń Uporządkowanie terenów zielonych w m. Wyczechy tj. wyplewienie , nawożenie oraz uzupełnienie kory w dreniach wzdłuż drogi 201, uporządkowanie terenu wokół krzyża oraz uzupełnienie kory interpelacja Ireneusz Raplis 2021-03-23 2021-04-14
145 - rozwiń Budowa chodnika i poszerzenie drogi powiatowej 2529G w m. Wyczechy - drugi etap. Zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza z zapytaniem jakie są ustalenia odnośnie powyższej inwestycji. interpelacja Ireneusz Raplis 2021-03-23 2021-03-29
144 - rozwiń Prośba mieszkańców miejscowości Raciniewo i Biernatka o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o wykonanie poszerzenia poboczy w tych miejscowościach na wysokości przystanków autobusowych interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2021-02-19 2021-02-22
143 - rozwiń demontaż murku oporowego przy ogrodzeniu remizy strażackiej przy ul. Ogrodowej. interpelacja Mariusz Kopczak 2021-02-17 2021-03-23
142 - rozwiń Prośba o ponowne wystąpienie z pismem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim o nieodpłatne przekazanie terenu we Wronkowie na tereny rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców tej miejscowości. interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-02-16 2021-02-22
141 - rozwiń Wykonanie oświetlenia na nowo wybudowanej drodze w Nadziejewie przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-02-16 2021-02-23
140 - rozwiń Remont dwóch przepustów w drodze gminnej w Nadziejewie interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-02-16 2021-02-23
139 - rozwiń Oczekiwanie mieszkanców Sołectwa na rzetelną, szczerą odpowiedź Burmistrza dotyczącą wysypiska w Nadziejewie interpelacja Zdzisław Orzłowski 2021-02-16 2021-03-03
138 - rozwiń zaległości w opłatach interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2021-02-17 2021-02-24
137 - rozwiń Zakup i zainstalowanie tablicy informacyjnej . Miejsce usytuowania tablicy pomiędzy ulicami Polna i Piaskowa w Czarnem. interpelacja Krzysztof Rohde 2021-02-17 2021-03-23
136 - rozwiń Wykonanie wyceny remontu świetlicy wiejskiej w Kijnie interpelacja Dorota Maria Gawrońska 2021-02-17 2021-02-23
135 - rozwiń logistyka szczepień w Gminie interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-12-21 2021-03-23
134 - rozwiń Zmiana deklaracji na odpady komunalne interpelacja Katarzyna Kryger 2020-12-21 2020-12-22
133 - rozwiń Przejmowanie dróg powiatowych interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-11-30 2020-12-14
132 - rozwiń Funkcjonowanie ZZO Nowy Dwór interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-11-04 2020-11-23
131 - rozwiń Czy Gmina wyraziła listem intencyjnym lub porozumieniem wolę udziału w wojewódzkim projekcie Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego? Czy uczestniczyliśmy w zaproponowanej na 16.IX br. komunikacji EMAIL? interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-10-13 2020-10-15
130 - rozwiń Czy uzyskaliśmy od władz wojewódzkich w strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego -2030 akceptację dla małej obwodnicy i ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich 201 i 202? Czy będziemy korzystać z wojewódzkiego doradztwa i pilotażu?. Czy planowane są nowe przedsięwzięcia inwestycyjne z sąsiadami naszej Gminy?. interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-10-13 2020-10-27
129 - rozwiń Prace porządkowe na cmenatrzu w Krzemieniewie, ogrodzenie cmentarza w Krzemieniewie interpelacja Krzysztof Popowniak 2020-10-13 2020-10-20
128 - rozwiń Likwidacja dziur ,nierówności droga w Malinowie interpelacja Krzysztof Popowniak 2020-10-13 2020-10-27
127 - rozwiń Dokończenie prac na boisku sportowym w Krzemieniewie interpelacja Krzysztof Popowniak 2020-10-13 2020-10-27
126 - rozwiń wymiana uszkodzonych lamp wzdłuż drogi do leśnictwa SARNIAK interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2020-09-25 2020-09-28
125 - rozwiń podcięcie drzew zagrażających liniom elektrycznym interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2020-09-25 2020-09-28
124 - rozwiń oczyszczenie koryta rzeki Czernica interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2020-09-25 2020-10-08
123 - rozwiń Rada Sołecka w Nadziejewie zwraca się do Burmistrza o podjęcie decyzji czy plac zabaw w Nadziejewie , który zagraża bezpieczeństwu należy rozebrać czy naprawić. interpelacja Zdzisław Orzłowski 2020-09-14 2020-09-25
122 - rozwiń Remont drogi od świetlicy w Nadziejewie do posesji nr 20. interpelacja Zdzisław Orzłowski 2020-09-14 2020-09-25
121 - rozwiń Naprawa drogi gminnej w m.Grabowiec. interpelacja Zdzisław Orzłowski 2020-09-14 2020-09-25
120 - rozwiń Ograniczenie prędkości lub postawienie białych tablic z nazwą miejscowości Grabowiec. interpelacja Zdzisław Orzłowski 2020-09-14 2020-09-25
119 - rozwiń Postawienie znaków zatrzymywania i postoju na nowo wybudowanej drodze w Nadziejewie. interpelacja Zdzisław Orzłowski 2020-09-14 2020-09-25
118 - rozwiń Zainstalowanie progów zwalniających na ulicy Przemysłowej. interpelacja Katarzyna Kryger 2020-09-14 2020-09-25
117 - rozwiń Czy i kiedy będzie realizowane zadanie pn interpelacja Mariusz Kopczak 2020-09-14 2020-09-28
116 - rozwiń Kolejna prośba o remont ,naprawę nawierzchni terenu przy ul. Ogrodowej , wjazd z ulicy na teren amfiteatru. interpelacja Mariusz Kopczak 2020-09-14 2020-09-28
115 - rozwiń Kolejna prośba o podjęcie działań mających na celu doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. interpelacja Mariusz Kopczak 2020-09-14 2020-09-28
114 - rozwiń Kolejny raz prośba o podjęcie działań mających na celu naprawę,remont pobocza,utwardzenie nawierzchni ,zabezpieczenie przed pojazdami (pas zieleni) przy ul. Ogrodowej. interpelacja Mariusz Kopczak 2020-09-14 2020-09-28
113 - rozwiń Kwoty zaległości w opłatach z tytułu użytkowania mieszkań administrowanych przez PGM,czy wśród dłużników są właściciele mieszkań, procent zadłużonych gospodarstw, czy zatrudnienie na umowy zlecenia były poprzedzone wcześniejszym odpracowywaniem zadłużenia , proporcja między stałymi pracownikami ,a skierowanymi przez Urząd Pracy . interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-09-14 2020-09-28
112 - rozwiń W jaki sposób będą zagospodarowane pomieszczenia po byłej szkole w Bińczu prowadzonej przez STO. zapytanie Tadeusz Adam Żyła 2020-09-14 2020-09-28
111 - rozwiń W jaki sposób zostały zagospodarowane pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach , które wcześniej były zajmowane jako lokal mieszkalny. zapytanie Tadeusz Adam Żyła 2020-09-14 2020-09-25
110 - rozwiń Brak terminowej odpowiedzi na interpelacje. zapytanie Tadeusz Adam Żyła 2020-09-14 2020-09-28
109 - rozwiń Ile zostało stwierdzonych i zgłoszonych przestępstw i wykroczeń przez zatrudnionego pracownika do spraw monitoringu oraz w jakich godzinach jest zatrudniony i wykonuje swoją pracę. interpelacja Ireneusz Raplis 2020-07-20 2020-09-10
108 - rozwiń Ile Gmina Czarne pozyskała dochodów do budżetu z zaległosci z podatków i opłat za lata 2016,2017,2018 oraz ile zatrudniony pracownik ds windykacji pozyskał środków z zaległości za rok 2019 interpelacja Ireneusz Raplis 2020-07-20 2020-09-11
107 - rozwiń Czarneńskie cmentarze interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-07-20 2020-09-10
106 - rozwiń Zabezpieczenie środków finansowych na remont dwóch przepustów. wniosek Zdzisław Orzłowski 2020-06-29 2020-07-14
105 - rozwiń Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Biernatka interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2020-06-29 2020-07-14
104 - rozwiń Przyjęcie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Bińczu interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2020-06-29 2020-07-06
103 - rozwiń gospodarka odpadami interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-06-15 2020-06-22
102 - rozwiń miejsca historyczne interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-06-14 2020-06-22
101 - rozwiń Jaz na Czernicy - zatory wokół interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-05-24 2020-06-05
100 - rozwiń Rezerwa kryzysowa zapytanie Mariusz Kopczak 2020-05-11 2020-05-18
99 - rozwiń Dworzec PKP interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-05-10 2020-05-18
98 - rozwiń Niepełnosprawni, najstarsi interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2020-04-09 2020-04-16
97 - rozwiń Amfiteatrmiejski przy ul. Ogrodowej interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2020-02-21 2020-02-25
96 - rozwiń Naprawa oswietlenia na Starej promenadzie interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2020-02-21 2020-02-25
95 - rozwiń Uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej do osiedla w Wyczechach interpelacja Ireneusz Raplis 2020-02-19 2020-02-26
94 - rozwiń utwardzenie chodnika i poszerzenie drogi powiatowej 2529G w Wyczechach interpelacja Ireneusz Raplis 2020-02-19 2020-02-25
93 - rozwiń Utwardzenie drogi gminnej nr 232079G w miejscowości Wyczechy interpelacja Ireneusz Raplis 2020-02-19 2020-02-25
92 - rozwiń Zabiegi pielęgnacyjne stadionu w Wyczechach interpelacja Ireneusz Raplis 2020-02-19 2020-02-25
91 - rozwiń Budodwa zjzadu z drogi wojewódzkiej nr 201 do Filii Biblioteki w Wyczechach interpelacja Ireneusz Raplis 2020-02-19 2020-02-26
90 - rozwiń Rewitalizacja Placu Jana Pawła II, wydatków oraz realizacji i zmian. interpelacja Tadeusz Adam Żyła 2020-02-21 2020-02-28
89 - rozwiń Koszt prac dotyczący sprzedaży działek przy ul Pomorskiej interpelacja Rafał Wojciech Piekuś 2020-02-21 2020-02-21
88 - rozwiń Plac Wolności - dlaczego projekt musiał zostać zmieniony interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2020-02-21 2020-02-28
87 - rozwiń Przystań kajakowa przy ul. Młyńskiej interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2020-02-21 2020-02-28
86 - rozwiń Budżet Obywatelski interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-12-30 2020-01-31
85 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Przemysłowej interpelacja Janusz Stanik 2019-12-18 2019-12-30
84 - rozwiń Wydatki na Promocję interpelacja Dorota Maria Gawrońska 2019-12-18 2019-12-30
83 - rozwiń Zaproszenie wniosek Krzysztof Rohde 2019-10-30 2019-10-31
82 - rozwiń Podpisywanie aktów notarialnych wniosek Krzysztof Rohde 2019-10-30 2019-11-05
81 - rozwiń Jak daleko mają sie sprawy dotyczące Pana Szubarczyka interpelacja Tadeusz Adam Żyła 2019-10-30 2019-11-27
80 - rozwiń Budowa chodnika przy ul. Szczecineckiej interpelacja Krzysztof Rohde 2019-10-30 2019-11-05
79 - rozwiń Strategiczna rola drogi wojewódzkiej Nr 201 interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-10-30 2019-11-05
78 - rozwiń Dofinansowania w 2020 roku remontów czarneńskich ulic interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-10-30 2019-11-05
77 - rozwiń Doświetlenie przejść dla pieszych interpelacja Mariusz Kopczak 2019-09-26 2019-10-01
76 - rozwiń Ławki na ul. Kościuszki interpelacja Mariusz Kopczak 2019-09-26 2019-10-01
75 - rozwiń Wyłożenie kostka całego terenu przy remizie interpelacja Mariusz Kopczak 2019-09-26 2019-10-01
74 - rozwiń Odwodnienie przy drodze gminnej interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2019-09-27 2019-10-01
73 - rozwiń Ścieżka pieszo-rowerowa interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-09-27 2019-10-01
72 - rozwiń uruchomienie oświetlenia na części wniosek Tomasz Daniel Satyła 2019-09-24 2019-10-01
71 - rozwiń Wykonanie oświetlenia za blokiem przy ul.Plac Wolności 1 wniosek Tomasz Daniel Satyła 2019-09-24 2019-10-01
70 - rozwiń Wykonanie oświetlenia przy ulicy Szosowej wniosek Tomasz Daniel Satyła 2019-09-24 2019-10-01
69 - rozwiń Siłownia plenerowa na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza/Ciasna interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-09-27 2019-10-01
68 - rozwiń Wyłożenie kostka polbrukową wszystkich alejek w parku interpelacja Mariusz Kopczak 2019-09-26 2019-10-01
67 - rozwiń Plany wobec wyremontowanych pomieszczeń po byłej Bobliotece interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-09-27 2019-10-01
66 - rozwiń Pustostan przy ulicy Szosowej w Czarnem interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-09-27 2019-10-01
65 - rozwiń Doświetlenie przejścia przy mostku na Czernicy interpelacja Janusz Wojciech Winnicki 2019-09-27 2019-10-01
64 - rozwiń Posprzątanie terenu lasku przy WDM interpelacja Janusz Wojciech Winnicki 2019-09-27 2019-10-03
63 - rozwiń Na jakim etapie jest realizacja inwestycji w porozumieniu ze Starostą interpelacja Ireneusz Raplis 2019-08-27 2019-09-05
62 - rozwiń Na jakim etapie jest utwardzenie drogi pomiędzy miejscowościami Raciniewo - Łoża interpelacja Ireneusz Raplis 2019-08-27 2019-09-05
61 - rozwiń Naprawa systemu grzewczego szatnia sportowej w Wyczechach interpelacja Ireneusz Raplis 2019-08-27 2019-09-05
60 - rozwiń Budowa chodnika przy drodze 201 w Wyczechach interpelacja Ireneusz Raplis 2019-08-27 2019-09-05
59 - rozwiń Odwodnienie terenu Fili Biblioteki interpelacja Ireneusz Raplis 2019-08-27 2019-09-05
58 - rozwiń Skrzyżowanie ulic Cisowa z ulica Szczecinecką drogą wojewódzką nr 201. Na ulicy Cisowej bezposrodnio przy skrzyżowaniu ulic brak jest wykonania kanalizacji deszczowej. interpelacja Krzysztof Rohde 2019-08-27 2019-09-05
57 - rozwiń Fotowoltanika , czy list intencyjny ma aceptację wstępną w samorządzie, jakie tereny moglibyśmy wskazać dla klastrów energetycznych interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-08-27 2019-09-10
56 - rozwiń Czy zaktualizowano inwentaryzację gminnego azbestu, czy mieszkańcy mogą liczyć na gwarantowane jego dofinansowanie interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-08-27 2019-09-05
55 - rozwiń zamontowanie lustro drogowego w miejscowośi Łoża przy skrzyżowaniu drgi gminnej z drogą powiatową przy posesji Nr 4. interpelacja Ireneusz Raplis 2019-08-27 2019-09-05
54 - rozwiń Poprawa nawierzchni dróg przy ulicy Kościuszki i Studziennej interpelacja Katarzyna Kryger 2019-06-28 2019-07-22
53 - rozwiń Czy nie powinniśmy wykorzystać terenu niezagospodarowanego między pocztą i UMiG na dalsze miejsca parkingowe? Jeżeli tak - czy byłaby szansa na tegoroczne wykonanie dokumentacji technicznej? zapytanie Piotr Jan Balcerowicz 2019-06-28 2019-07-22
52 - rozwiń Dostosowanie przejścia dla pieszych raz chodnika do bezpiecznego korzystania interpelacja Katarzyna Kryger 2019-06-28 2019-07-22
51 - rozwiń Dbanie o estetyke ulicy Kościuszki interpelacja Katarzyna Kryger 2019-06-28 2019-07-04
50 - rozwiń Dostosowanie punktów zbierania odpadów na wspólnotach mieszkaniowech interpelacja Katarzyna Kryger 2019-06-28 2019-07-05
49 - rozwiń Kiedy dokończymy ogrodzenie „starego” cmentarza od strony torów i czy czynimy działania dla przejęcie terenu kolejowego przy torach ? zapytanie Piotr Jan Balcerowicz 2019-05-31 2019-06-27
48 - rozwiń Mienie w zarządzie kolejowym interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-05-31 2019-06-27
47 - rozwiń Jakie podjęto działania decyzje dla podstawy egzekwowania porządku publicznego przez policję przy wiatach kajakarzy i sołeckich oraz dla zabezpieczenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Szkolnej? zapytanie Piotr Jan Balcerowicz 2019-05-31 2019-06-27
46 - rozwiń zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej ul. Ogrodowa w Czarnem interpelacja Mariusz Kopczak 2019-03-26 2019-04-02
45 - rozwiń plany zagospodarowania placu zabaw pomiędzy Posterunkiem Policji ,a ulicą Moniuszki zapytanie Mariusz Kopczak 2019-03-26 2019-04-01
44 - rozwiń stanowisko Zarządu Wektry-TV w kwestii inwentaryzacji sieci kablowej interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-03-26 2019-04-08
43 - rozwiń zamoantaowanie hydrantów w m. Łoża, wyposażenie straży pożarnych Czarne,Bińcze w mapy na których będą zaznaczone zbiorniki wodne sztuczne i naturalne interpelacja Ireneusz Raplis 2019-03-26 2019-04-12
42 - rozwiń uzupełnienie oznakowania nazw ulic w mieście Czarne interpelacja Janusz Wojciech Winnicki 2019-03-26 2019-04-10
41 - rozwiń oznakowanie domów mieszkalnych w m. Łoża interpelacja Ireneusz Raplis 2019-02-26 2019-03-04
40 - rozwiń przecięcie dereni w m Wyczechy przy drodze 201 oraz nawożenie interpelacja Ireneusz Raplis 2019-02-26 2019-03-13
39 - rozwiń uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej osiedla w m. Wyczechy interpelacja Ireneusz Raplis 2019-02-26 2019-03-04
38 - rozwiń wystosowanie pisma do WFOŚ w Gdańsku w sparwie progamu'Czyste powietrze interpelacja Tadeusz Adam Żyła 2019-02-25 2019-03-12
37 - rozwiń zainstalowanie progów zwalniających na ulicy Mickiewicza interpelacja Katarzyna Kryger 2019-02-26 2019-03-04
36 - rozwiń dostosowanie punktów zbierania odpadów na wspólnotach mieszkaniowych interpelacja Katarzyna Kryger 2019-02-26 2019-03-13
35 - rozwiń pilny przegląd stanu technicznego budynku mieszkalnego na ul. Kościelnej 19 oraz wykonanie niezbędnych robot budowlanych zabepieczajacych budynek przed degradacją techniczną interpelacja Katarzyna Kryger 2019-02-28 2019-03-13
34 - rozwiń budowa chodnika przy drodze woj. nr 201 w m. Wyczechy interpelacja Ireneusz Raplis 2019-02-26 2019-03-04
33 - rozwiń Czy UMiG może/chciałby ponowić działania na rzecz opracowania flagi naszego miasta interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-02-26 2019-03-12
32 - rozwiń czy UMiG ustosunkował się do pisma o wsparcie w sparwie remontówdróg wojewódzkich interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-02-26 2019-03-04
31 - rozwiń strategia kadencyjna remontów dróg wojewódzkich (Nr 201 i 202) interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-02-26 2019-03-04
30 - rozwiń Czy w budżecie na 2019r. zostały uwzględnione dochody z wpłat mieszkańców w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prawa uzytkowania zapytanie Janusz Wojciech Winnicki 2019-02-10 2019-01-22
29 - rozwiń w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019r. ustawy o przeksztalceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci czy Samorząd zamierza w najbliższym czasie zająć się tą sprawą zapytanie Janusz Wojciech Winnicki 2019-01-15 2019-01-22
28 - rozwiń obwodnica Czarnego w strategii wjewódzkiej interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-01-15 2019-01-22
27 - rozwiń spalanie w piecach plastików i innych chemicznych wytworów interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-01-15 2019-01-22
26 - rozwiń wykonanie oświetlenia na nowo powstałym parkingu za blokiem przy ulicy Plac Wolności 1 interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-01-15 2019-01-22
25 - rozwiń wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 202 na ulicy Szzosowej w Czarnem interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-01-15 2019-01-22
24 - rozwiń remont chodnika oraz uprzątnięcie brzegu rzeki Czernica w ciągu czarneńskiej promenady interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-01-15 2019-01-22
23 - rozwiń wykonanie doraźnej naprawy drogi gminnej nr 256 Gliniana Góra Bińcze interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2019-01-15 2019-01-22
22 - rozwiń podjęcie dzialań w sprawie udrożnienia urządzeń melioracyjnych Wiśniowa Aleja Bińcze interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2019-01-15 2019-01-22
21 - rozwiń podjęcie działan w sprawie naprawy lub remontu ogrzewania w remizie OSP Bińcze interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2019-01-15 2019-01-22
20 - rozwiń gminna strzelnica interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-12-28 2019-01-10
19 - rozwiń doświetlenie przejść dla pieszych w mieście interpelacja Mariusz Kopczak 2018-12-17 2018-12-18
18 - rozwiń stan techniczny kamer na terenie miasta,obszar monitorowania , możliwość odtwarzania materiału, jakośc odtwarzania interpelacja Mariusz Kopczak 2018-12-17 2018-12-28
17 - rozwiń bieżące remonty dróg gminnych nieutwardzonych(drogi polne) kruszywem budowlanych w sołectwie Nadziejewo interpelacja Zdzisław Orzłowski 2018-12-17 2018-12-18
16 - rozwiń termin wykonania oświetlenia przy nowo wybudowanej drodze w Nadziejewie,przy stawie i posesji nr 20 interpelacja Zdzisław Orzłowski 2018-12-17 2018-12-18
15 - rozwiń usunięcie usterek-uszkodzeń powstałych w wyniku termomodernizacji świetlicy w Nadziejewie interpelacja Zdzisław Orzłowski 2018-12-17 2018-12-28
14 - rozwiń plany zaagospodarowania pomieszczeń po policji oraz byłej biblioteki miejskiej zapytanie Piotr Jan Balcerowicz 2018-12-17 2018-12-18
13 - rozwiń wizualizacja inwestycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-12-17 2018-12-27
12 - rozwiń lokalizacja toalety miejskiej interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
11 - rozwiń nazwa ronda w Czarnem interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
10 - rozwiń ekwiwalent za niewykorzystywane urlopy interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
9 - rozwiń regulacje prawne dotyczące zasad przejmowania dróg wewnętrznych interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
8 - rozwiń remont/budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Czarnem interpelacja Mariusz Kopczak 2018-11-30 2018-12-14
7 - rozwiń naprawa,remont poboczy przy ul.Ogrodowej interpelacja Mariusz Kopczak 2018-11-30 2018-12-14
6 - rozwiń zagospodarowanie drewna po wycince drzew w parku miejskim w Czarnem zapytanie Janusz Wojciech Winnicki 2018-11-30 2018-12-14
5 - rozwiń doświetlenie przejścia między osiedlem WDM a miastem za rzeką interpelacja Janusz Wojciech Winnicki 2018-11-30 2018-12-14
4 - rozwiń stan zaawansowania prac związanych z pozwem zbiorowym przeciwko Tadeuszowi Szubarczykowi -pracownikowi IPN interpelacja Tadeusz Adam Żyła 2018-11-30 2018-12-14
3 - rozwiń w sparwie budowy drogi gminnej z miejscowości Łoża do miejscowości Raciniewo w systemie połozenia płyt JUMBO interpelacja Ireneusz Raplis 2018-11-30 2018-12-14
2 - rozwiń w sprawie budowy chodnika i poszerzenie drogi powiatowej 2529G w miejscowości Wyczechy w kierunku miejscowości Domisław interpelacja Ireneusz Raplis 2018-11-30 2018-12-14
1 - rozwiń budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 201 w miejscowości Wyczechy interpelacja Ireneusz Raplis 2018-11-30 2018-12-14