Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy Czarne

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Rohde

Krzysztof Rohde

Radny

Okręg: 08, zdobyte głosy: 210, przynależność: KWW ADAMA BRESKA

Status: powołany - 24.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała 0007.652018 wiceprzewodniczący
Komisja Skarg Petycji i Wniosków stała 0007.83.2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 12:12:44 Kto z państwa radnych jest za powołaniem 3 osobowej komisji skrutacujnej dla wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem I Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-22 12:17:10 Kto jest za zamknieciem listy ? I Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-22 12:18:46 Skład komisji skrutacyjnej dla wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem I Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:23:24 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:26:45 w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:47:08 w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarne II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:50:27 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 09:40:38 w sprawie upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+206 km do 0+550 km Gmina Czarne” II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 10:15:00 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 10:23:14 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:06:14 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:30:26 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 10:28:36 kandydat na Przewodniczącego Komisji Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych Katarzyna Brodecka II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 09:13:16 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 09:17:06 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 09:50:39 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 09:58:06 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018r. III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:04:31 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:40:25 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:41:50 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:44:48 Uchwała w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych. III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych ( projekt 0006.78.2018) III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( projekt 0006.75.2018) III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 ( projekt 0006.77.2018) III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019r.( projekt 0006.1.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ( projekt 0006.2.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r.( projekt 0006.5.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ( projekt 0006.3.2019 V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne ( projekt 0006.4.2019 V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok ( projekt 0006.6.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 ( projekt 0006.7.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.( projekt 0006.8.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2019r. ( projekt 0006.9.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 09:43:52 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 09:45:37 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarne wraz z poprawkami i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:11:43 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr 000.56.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2015-2019 VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:16:03 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:18:21 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 Miasta Czarne VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:29:54 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 2 Miasta Czarne VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:30:42 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 3 Miasta Czarne VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:31:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:35:22 Uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostki organizacyjnej Gminy Czarne VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:36:39 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 10:38:47 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 11:15:49 Uchwała w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2019-2027 VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 09:35:11 Poszerzenie porządku obrad o punkt przyjęcie uchwały w sprawie zmian zaciągnięcia kredytu długotermonowego w 2019 roku VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-02-26 11:20:50 Uchwała w sparwie zmian zaciągnięcia kredytu długotermonowego VI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 09:38:16 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:49:51 uchwała w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne oraz określenia  granic  obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:53:25 uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ,, Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:55:45 uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:59:46 uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarne VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:24:12 uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:39:24 uchwała w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2019-2028 VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:43:00 uchwała w  sprawie  udzielenia  bonifikaty    osobom    fizycznym    będącym    właścicielami     budynków mieszkalnych    jednorodzinnych       lub       lokali     mieszkalnych     w    przypadku      wniesienia jednorazowej     opłaty     za     przekształcenie    prawa   użytkowania    wieczystego    w     prawo  własności   gruntu VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 09:33:32 Poszerzenie porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:45:32 uchwała w sprawie zmian zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku. VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-05-31 09:03:40 Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji. VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-05-31 09:14:10 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2019 – 2021 VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-05-31 09:19:48 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z niemiecką gminą Langlingen VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-05-31 09:29:53 uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, na realizację zadania pn.,,Przebudowa drogi gminnej Nr 232108G Sierpowo-Domyśl” VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2019-05-31 10:25:22 uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019r. VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-05-31 10:30:12 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2019-2028 VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-05-31 10:35:15 uchwała w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-05-31 10:51:34 Kto jest za zmianą kolejności realizacji porządku obrad i przeniesienie punktu 13 jako punkt 9 VIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:23:29 Przyjęcie protokołu obrad sesji XI XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:31:31 Projekt uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (0006.45.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:34:47 Projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2020-2024 (0006.46.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:41:14 Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (0006.47.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:42:14 Projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników (0006.48.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:46:03 Projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów jednośladowych (motory służbowe)(0006.49.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:00:53 Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czarnego ( 0006.50.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:12:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (0006.51.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:22:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok (0006.52.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:52:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 (0006.53.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 13:05:45 apelu o utworzenie całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:26:12 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:03:05 Przyjęcie porządku obrad X II sesji XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:12:23 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:17:09 Projekt uchwały w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:19:18 Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum włączonego do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Ps. ’Inka” w Czarnem XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:21:20 Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Czarne XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:46:30 Projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:53:34 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:56:40 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.50.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 10:13:54 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 10:48:06 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:45:14 wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:06:50 Przyjęcie protokołu z obrad XI XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:12:48 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:14:52 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji. XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:16:49 Projekt uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:19:06 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Czarneńskiego Budżetu Obywatelskiego XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:36:06 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór z siedzibą przy ul. Czarnobór 1, 78 400 Szczecinek, na realizację zadania pn. „ Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej” XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:11:18 Projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat, jak również tryb ich pobierania XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:20:18 Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:24:43 Projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:36:46 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:55:42 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 11:13:56 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarne w roku szkolnym 2018/2019 XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 09:53:47 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 09:58:30 Projekt uchwały w sprawie: stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:02:38 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust . 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:09:46 Projekt uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:11:02 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:23:10 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór z siedzibą przy ul. Czarnobór 1, 78 – 400 Szczecinek, na realizację zadania pn. „: Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej ” XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:37:23 Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:42:00 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. działającą jako Zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:45:57 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.2.2019 r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:28:15 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:30:32 Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 0007.3.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:40:13 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:55:40 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:21:44 Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 0007.64.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Czarneńskiego Budżetu Obywatelskiego. XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:24:07 Projekt uchwały w sprwie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie uzytecznych XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:25:59 wysokości stawek podatku od nieruchomości XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:35:24 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 09:51:53 Poszerzenie porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 10:08:50 wniosek o zmianę porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 10:10:47 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 10:23:47 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2019-12-18 11:36:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 11:51:28 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy czarne na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:11:53 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:31:37 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.70.2019 dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:36:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:38:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.85.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:41:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr. 0007.75.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:43:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 0007.77.2019r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r.w spawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:45:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.78.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:49:24 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:53:49 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:56:23 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 13:03:11 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:13:14 Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji. XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:15:37 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr. 0007.93.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:17:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:21:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarne oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:26:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:30:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:40:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:09:52 zmiana porządku obrad XVI sesji XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:42:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.11.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czarnego XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:44:07 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:14:57 Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji. XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:17:51 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:27:27 Projekt uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarne w roku szkolnym 2019/2020 XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:32:44 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Czarne XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:37:36 Projekt uchwały w sprawie: wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego z siedzibą w Człuchowie XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:44:57 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:46:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:48:44 Projekt uchwały w sprawie: współpracy i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 13:15:57 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2020-01-29 13:34:16 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 09:11:30 Zmiana porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Czarnem XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-29 10:09:45 zmiany uchwały nr 0007.97.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-30 08:17:44 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2020 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-02-19 09:01:30 Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji XIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-02-19 09:03:46 Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji XIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-02-19 09:07:52 Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. XIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-02-19 09:30:26 Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030. XIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-02-19 09:33:05 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-02-19 09:39:01 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały nr 0007.1.2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r. XIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie opłaty prolongacyjnej XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Czarne XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-05-11 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem
2020-06-29 10:09:32 projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:11:57 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2019 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:13:19 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (0006.26.2020) XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:32:43 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia zasięgu obszaru ulicy, drodze publicznej położonej na terenie miasta Czarne stanowiącej własność Gminy Czarne XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:35:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Czarne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , dotacji na rzecz tego Zakładu ( 0006.32.2020) XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2020-06-29 13:13:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok (0006.30.2020). XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 14:00:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2033 (0006.31.2020). XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 09:35:43 Przyjecie protokołu z obrad XX sesji XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 09:32:48 Przyjęcie wniosku Pana Burmistrza o zmiane porządku obrad XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 09:33:55 Przyjęcie zmienionego porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Czarnem XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 13:11:56 Wniosek o wycofane zmian dotyczących poręczenia związanych z prowadzeniem o XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 14:09:18 Przywrócenie Fili Blioteki do stany użyteczności z przed zalania XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 14:13:45 Przeprowadzenie remontu łącznika Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówni ps Inka oraz pokrycia dachowego na Przedszkolu XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 09:20:57 Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 09:58:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Czarne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu (projekt 0006.33.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2020-07-20 10:21:03 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok (projekt 0006.34.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem wstrzymał się
2020-07-20 10:52:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2036 (projekt 0006.35.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2020-07-20 10:58:39 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarne w roku szkolnym 2020/2021 (projekt 0006.36.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 09:18:45 Kto jest za poszerzeniem porządku obrad XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 11:00:51 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Czarne stanowiącej własność Gminy Czarne XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:03:38 Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji. XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:11:02 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (0006.38.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:12:53 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 0007.5.2013 z dnia 4 marca 2013r.w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (0006.39.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:13:50 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.40.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:25:47 Projekt uchwały w sprawie podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.41.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:31:22 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.42.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:34:11 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (0006.43.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:37:59 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (0006.44.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:53:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok(0006.45.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 10:34:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2036 (0006.46.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:09:26 Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji. XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:12:35 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (0006.47.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:17:18 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (0006.48.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:33:23 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (0006.49.2020) . XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:38:37 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok (0006.50.2020) XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:57:28 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Czarne na lata 2020-2036 (0006.51.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 10:09:15 Przyjęcie Informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 11:06:47 Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 0007.36.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.52.2020) XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:05:30 Poszerzenie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Czarnem jako pkt 14 porządku obrad projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 0007.36.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne ( projekt 0006.52.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 09:15:41 Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji. XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 09:26:58 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej płaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.53.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem wstrzymał się
2020-11-30 10:00:12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.54.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 10:02:23 Projekt uchwały w sprawie odmowy udzielenia jednorazowej pomocy (0006.55.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 10:08:35 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (0006.56.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 10:13:33 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czarne (0006.57.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 10:26:00 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych (0006.58.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 10:30:08 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2020r. (0006.59.2020) XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 10:59:15 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2020-2036 (0006.60.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 11:28:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.37.2012 z dnia 3 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem jest gmina Czarne (0006.61.2020). XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-11-30 11:31:33 Przyjęcie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarne za rok szkolny 2019/2020. XXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:17:26 Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:20:22 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (0006.1.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:28:14 Projekt uchwały w sprawie statutu Czarneńskiego Centrum Kultury (0006.2.2021) XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:39:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.3.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:56:12 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.4.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:00:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (0006.5.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:02:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarne na lata 2021-2025 (0006.6.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:15:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021 (0006.7.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:19:02 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2021 długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na wykup obligacji i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (0006.8.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:47:51 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (0006.9.2021 XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 12:08:09 Zdjęcie z porządku obrad XXVII sesji pkt 12, pkt 13 XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:09:17 Projekt uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem (0006.12.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:11:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Nadziejewie (0006.13.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:12:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2021roku (0006.14.2021) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:17:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021r (0006.15.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:18:55 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.16.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:11:36 Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Czarnem XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:13:17 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 (0006.18.2021) XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:40:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Czarnem (0006.19.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:43:38 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (0006.20.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:50:04 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.21.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:56:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.22.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:58:41 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2021r. (0006.23.2021) XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 10:26:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.24.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 10:33:39 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego(0006.25.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 10:35:58 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarne w roku szkolnym 2021/2022 ( 0006.26.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 11:02:14 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 11:03:22 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Czarne za 2020 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 11:04:28 Ocena zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji demograficznej. XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 09:05:08 Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII i XXXIX sesji. XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 09:05:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne (0006.1.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 09:12:57 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 232091 G (0006.2.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 09:29:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet (0006.3.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 09:48:33 Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (0006.5.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 10:01:26 8Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Żłobka w Czarnem ( 0006.6.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 10:12:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2022 (0006.7.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 10:47:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 r. (0006.8.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-01-27 11:05:17 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 ( 0006.9.2022). XL sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-03-07 15:59:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Żłobka w Czarnem (0006.13.2022). XLII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-04-14 08:09:17 Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji. XLIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-04-14 08:10:29 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu (0006.19.2022). XLIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-04-14 08:15:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.20.2022). XLIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-04-14 08:25:41 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (0006.21.2022). XLIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-04-14 08:28:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.22.2022). XLIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-04-14 09:11:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.23.2022). XLIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-06-20 09:52:09 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego (0006.24.2022) XLV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-06-20 10:26:44 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2021 rok (0006.25.2022), XLV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-06-20 10:28:16 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021rok (0006.26.2020) XLV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-06-20 09:02:39 Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji. XLV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 09:07:14 Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji. XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 09:08:04 Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (0006.38.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 10:01:28 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne(0006.39.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 10:08:34 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarne w roku szkolnym 2022/2023 (0006.40.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 10:13:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiaru obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; przyznania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. (0006.41.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 10:20:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem(0006.42.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 10:22:18 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.43.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 10:28:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r.( 0006.44.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-08-24 11:09:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.45.2022). XLV I sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-09-07 15:36:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika pn. "BITWA POD CZARNEM 1627" w miejscowości Czarne (0006.46.2022). XLVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-09-07 15:36:59 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.47.2022). XLVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-09-07 15:53:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2022-2033( 0006.48.2022). XLVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 09:25:32 Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 09:28:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne (0006.53.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 09:29:06 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2023 r.(0006.54.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 09:32:00 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (0006.55.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:21:23 Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (0006.56.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:22:24 Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa (0006.57.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:25:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 ( 0006.58.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:33:41 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu , dla którego organem jest Gmina Czarne ( 0006.59.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:35:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku w Czarnem (0005.60.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:41:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. (0006.61.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:46:26 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.62.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-10-27 10:49:12 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.62.2022). L sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-10 09:00:31 Przyjęcie protokołu z obrad L sesji. LI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-10 09:01:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. ( 0006.63.2022). LI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-10 09:16:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033(0006.64.2022). LI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-10 09:16:55 Projekt uchwały w sprawie w obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego ( 0006.65.2022). LI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-10 09:19:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.57.2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa ( 0006.66.2022). LI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-21 09:17:44 Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji. LII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-21 09:18:14 Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców ( 0006.67.2022). LII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-21 09:20:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu określającego zasady udzielenia rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne" ( 0006.68.2022). LII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-21 09:24:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. (0006.69.2022) LII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-21 09:27:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 ( 0006.70.2022) LII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-21 09:05:06 Poszerzenie porządku obrad LII sesji o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. oraz projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 LII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-21 09:16:19 Poszerzenie porządku obrad LII sesji o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022r. oraz projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 LII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-29 15:35:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.71.2022). LIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-11-29 15:41:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022- 2033 (0006.72.2022). LIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 09:04:20 Przyjęcie protokołów z obrad LII i LIII sesji. LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 09:05:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.73.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 09:09:48 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.74.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 09:59:14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ( 0006.75.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 10:01:18 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 0006.76.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 10:03:26 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ( 0006.77.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 10:21:29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( 0006.78.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 10:44:27 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.79.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-19 10:56:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.80.2022). LIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 09:28:15 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 ( 0006.82.2022). LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 10:57:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2023 rok (0006.83.2022). LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 11:55:41 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (0006.84.2022) LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 12:01:00 Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych ( 0006.85.2022). LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 12:04:40 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Czarnego ( 0006.86.2022). LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 12:11:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem na 2023 rok (0006.87.2022). LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 12:13:02 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2023 rok ( 0006.88.2022). LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 12:13:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.89.2022). LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2022-12-30 12:26:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.90.2022) . LVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-02-17 09:04:44 Przyjęcie protokołów z obrad LIV, LV, LVI , LVII sesji. LVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-02-17 09:05:40 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 r. ( 0006.6. 2023). LVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-02-17 09:17:37 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 (0006.7.2023). LVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-02-17 09:19:52 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023 (0006.8.2023) LVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-02-17 09:26:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( 0006.9.2023). LVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 09:04:23 Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji. LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 10:39:53 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok ( 0006.10.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2023-03-27 10:41:09 Uchwała w sprawie zmian WPF Gminy Czarne na lata 2023-2034 (0006.11.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2023-03-27 12:14:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej , finansowej i administracyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Czarne ( 0006.12.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 12:16:00 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2023 roku (0006.13.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 12:22:14 Uchwała w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne służebnościami gruntowymi oraz przesyłu (0006.14.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 12:26:06 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarne (0006.15.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 12:27:15 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarne (0006.16.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 12:28:06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Czarne za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (0006.17.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 12:29:37 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do Rzeczenickiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (0006.18.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-03-27 12:31:21 Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (0006.19.2023). LIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-04-27 09:04:36 Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji. LX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-04-27 09:06:24 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne ( 0006.20.2023 ). LX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-04-27 09:18:41 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2023 r. (0006.21.2023). LX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-04-27 09:50:03 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 (0006.22.2023). LX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-04-27 09:52:54 Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2026 ( 0006.23.2023). LX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-04-27 10:39:58 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (0006.24.2023). LX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-08-24 15:36:04 Przyjęcie protokołu z obrad LXI sesji. LXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-08-24 15:36:42 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023r. LXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-08-24 15:39:19 Uchwała w sprawie zmian WPF Gminy Czarne na lata 2023-2034 LXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-18 15:34:14 Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji. LXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-18 15:43:31 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023r. LXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 09:07:30 Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji. LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 09:14:30 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czarne LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 09:45:06 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Czarne na 2023 rok LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 09:47:40 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 09:48:50 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Czarne LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 10:08:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.37.2012 z dnia 3 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Czarne LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 10:43:07 Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 10:47:39 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 10:50:36 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-09-28 11:08:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi LXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 09:25:52 Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji. LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 10:19:32 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 10:37:46 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 10:40:51 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 10:42:59 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 11:05:15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czarnego LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 11:34:34 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 11:36:32 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-12 11:45:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarne do Związku Gmin Pomorskich LXV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-10-24 15:44:00 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok LXVI sesja Rady Miejskiej w Czanem za
2023-10-24 15:46:41 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 LXVI sesja Rady Miejskiej w Czanem za
2023-10-24 15:48:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Czarne LXVI sesja Rady Miejskiej w Czanem za
2023-11-30 09:10:46 Przyjęcie protokołów z obrad LXV i LXVI sesji. LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 09:21:58 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem (0006.57.2023) LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 09:28:59 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (0006.58.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 09:34:40 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Czarne uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach oraz kandydata uczestniczącego w szkoleniu na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Czarne (0006.59.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 09:39:42 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2020 – 2024 (0006.60.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 09:45:53 Uchwała w sprawie zobowiązania Burmistrza Czarnego do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (0006.61.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 09:51:14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.76.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0006.62.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 09:53:58 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+ (0006.63.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 10:04:14 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (0006.64.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 10:09:22 Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Czarne „Posiłek w szkole w domu” na lata 2024-2028 (0006.65.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 10:11:15 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (0006.66.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 10:14:19 Uchwała w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych (000.67.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 10:34:40 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Czarne (0006.68.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-11-30 11:37:11 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok (0006.69.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2023-11-30 11:39:33 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 (0006.70.2023). LXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2023-12-21 16:08:29 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego (0006.71.2023) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 16:22:16 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2023r. (0006.72.2023) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 16:24:09 Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 ( 0006.73.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 16:29:04 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035 ( 0006.74.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 17:19:18 Uchwała w sprawie w uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2024 rok ( 0006.75.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 17:22:01 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (0006.76.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 17:43:26 Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - Klub „Senior+” w Kijnie (0006.77.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 17:46:33 Uchwała w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie ,, Senior+” w Kijnie. (0006.78.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 17:47:50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Czarne „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (0006.79.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 17:51:42 Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Czarne ( 0006.80.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2023-12-21 17:52:28 Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli (0006.81.2023). LXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-01-24 09:04:33 Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i XLVIII sesji. XLIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-01-24 09:26:22 Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2024r. (0006.1.2024). XLIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-01-24 09:27:14 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035 (0006.2.2024). XLIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-01-24 09:31:05 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 232071G (0006.3.2024). XLIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-01-24 09:36:36 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Czarne zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Człuchowskiego (0006.4.2024). XLIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-01-24 09:44:39 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Czarne na rok 2024-2025 ( 0006.5.2024). XLIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-01-24 09:45:48 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem na I kwartał 2024 rok ( 0006.7.2024). XLIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-02-19 09:15:24 Przyjęcie protokołu z obrad LXIX sesji. LXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-02-19 09:25:04 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarne w 2024 roku (0006.6.2024) LXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-02-19 09:46:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2026 (0006.8.2024). LXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-02-19 09:51:20 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Czarne (0006.9.2024). LXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-02-19 10:15:19 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Czarne na 2024r. (0006.10.2024). LXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-02-19 10:16:33 Uchwała w sprawie WPF Gminy Czarne na lata 2024-2035 (0006.11. 2024). LXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-04-11 09:14:35 Przyjęcie protokołów z obrad LXX i LXXI sesji. LXXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-04-11 09:18:22 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Czarne ( 0006.17.2024). LXXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2024-04-11 09:50:40 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok (0006.18.2024). LXXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem wstrzymał się
2024-04-11 09:55:57 Uchwała w sprawie WPF Gminy Czarne na lata 2024-2035 (0006.19.2024). LXXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem wstrzymał się