Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta i Gminy Czarne

Komisja Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-01-11 uchwałą nr 0007.66.2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. przyjmuje wnioski sołectw do budżetu następnego rok wstępnie je opiniuje

2. opiniuje dysponowanie rezerwą ogólną celową, wprowadzanie zmian do budżetu,

3. opiniuje projekt budżetu po uzyskaniu opinii poszczególnych komisji problemowych w tym także planu finansowego opieki społecznej,

4. opiniuje wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego,

programów gospodarczych oraz gospodarki komunalnej,

5. opracowuje gminny kompleksowy program prorodzinny,

6. opiniuje i współpracuje z innymi komisjami w zakresie

dotyczącym rodziny tj podatków i opłat lokalnych, budownictwa

mieszkaniowego, szkolnictwa ,wnioskuje i proponuje sposób opieki nad kobietami w ciąży,

7. wypracowuje zasady gminnej polityki prorodzinnej,

której celem jest działanie na rzecz wzmocnienia rodzin,

8. opiniuje i wnioskuje w sprawach dotyczących działalności żłobka

9. współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny z prorodzinnymi organizacjami pozarządowymi oraz związkami zawodowymi i bierze udział w szkoleniach, konferencjach prorodzinnych organizowanych przez te instytucje.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Ryszard Badziński członek
Piotr Jan Balcerowicz 1 wiceprzewodniczący
Katarzyna Kryger 0przewodniczący
Janusz Wojciech Winnicki członek