Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz  Kopczak

Mariusz Kopczak

Radny

Okręg: 04, zdobyte głosy: 125, przynależność: KWW MARIUSZ KOPCZAK

Status: powołany - 24.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego stała 0007.66.2018 wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
7 naprawa,remont poboczy przy ul.Ogrodowej interpelacja 2018-11-30 2018-12-14
8 remont/budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Czarnem interpelacja 2018-11-30 2018-12-14
18 stan techniczny kamer na terenie miasta,obszar monitorowania , możliwość odtwarzania materiału, jakośc odtwarzania interpelacja 2018-12-17 2018-12-28
19 doświetlenie przejść dla pieszych w mieście interpelacja 2018-12-17 2018-12-18
45 plany zagospodarowania placu zabaw pomiędzy Posterunkiem Policji ,a ulicą Moniuszki zapytanie 2019-03-26 2019-04-01
46 zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej ul. Ogrodowa w Czarnem interpelacja 2019-03-26 2019-04-02
68 Wyłożenie kostka polbrukową wszystkich alejek w parku interpelacja 2019-09-26 2019-10-01
75 Wyłożenie kostka całego terenu przy remizie interpelacja 2019-09-26 2019-10-01
76 Ławki na ul. Kościuszki interpelacja 2019-09-26 2019-10-01
77 Doświetlenie przejść dla pieszych interpelacja 2019-09-26 2019-10-01
100 Rezerwa kryzysowa zapytanie 2020-05-11 2020-05-18
114 Kolejny raz prośba o podjęcie działań mających na celu naprawę,remont pobocza,utwardzenie nawierzchni ,zabezpieczenie przed pojazdami (pas zieleni) przy ul. Ogrodowej. interpelacja 2020-09-14 2020-09-28
115 Kolejna prośba o podjęcie działań mających na celu doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. interpelacja 2020-09-14 2020-09-28
116 Kolejna prośba o remont ,naprawę nawierzchni terenu przy ul. Ogrodowej , wjazd z ulicy na teren amfiteatru. interpelacja 2020-09-14 2020-09-28
117 Czy i kiedy będzie realizowane zadanie pn interpelacja 2020-09-14 2020-09-28
143 demontaż murku oporowego przy ogrodzeniu remizy strażackiej przy ul. Ogrodowej. interpelacja 2021-02-17 2021-03-23
157 Planownay termin budowy parkingu przy ul. Przemysłowej zapytanie 2021-08-10 2021-09-08
158 Czy istnieje możliowość wyremontowania sztucznego kortu tenisowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Czarnem zapytanie 2021-08-10 2021-09-08
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 12:12:44 Kto z państwa radnych jest za powołaniem 3 osobowej komisji skrutacujnej dla wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem I Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-22 12:17:10 Kto jest za zamknieciem listy ? I Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-22 12:18:46 Skład komisji skrutacyjnej dla wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem I Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-22 12:25:18 Kto jest za zamknieciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem I Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:23:24 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:26:45 w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:47:08 w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarne II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:50:27 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 09:40:38 w sprawie upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+206 km do 0+550 km Gmina Czarne” II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 10:15:00 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 10:23:14 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:06:14 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 08:30:26 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-11-30 10:28:36 kandydat na Przewodniczącego Komisji Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych Katarzyna Brodecka II Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 09:13:16 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 09:17:06 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 09:58:06 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018r. III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:04:31 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:40:25 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:41:50 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 10:44:48 Uchwała w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych. III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych ( projekt 0006.78.2018) III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( projekt 0006.75.2018) III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2018-12-17 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 ( projekt 0006.77.2018) III Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019r.( projekt 0006.1.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ( projekt 0006.2.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r.( projekt 0006.5.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ( projekt 0006.3.2019 V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne ( projekt 0006.4.2019 V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok ( projekt 0006.6.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 ( projekt 0006.7.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.( projekt 0006.8.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-01-15 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2019r. ( projekt 0006.9.2019) V sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 09:38:16 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:49:51 uchwała w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne oraz określenia  granic  obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:53:25 uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ,, Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:55:45 uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 10:59:46 uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarne VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:24:12 uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:39:24 uchwała w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2019-2028 VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:43:00 uchwała w  sprawie  udzielenia  bonifikaty    osobom    fizycznym    będącym    właścicielami     budynków mieszkalnych    jednorodzinnych       lub       lokali     mieszkalnych     w    przypadku      wniesienia jednorazowej     opłaty     za     przekształcenie    prawa   użytkowania    wieczystego    w     prawo  własności   gruntu VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 09:33:32 Poszerzenie porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-03-26 11:45:32 uchwała w sprawie zmian zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku. VII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 09:17:17 projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego (0006.38.2019) X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 10:15:22 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2018 rok (0006.39.2019) X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 10:16:21 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok(0006.40.2019) X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 10:39:03 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego (0006.41.2019) X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 11:01:28 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok ( 0006.42.2019) X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 11:06:14 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 (0006.43.2019) X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 09:09:36 Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 11:50:19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminy korzystania z Parku Miejskiego w Czarnem oraz terenów zielonych nad rzeką Czernicą 0006.44.2019 X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-06-28 09:07:25 Zmiana porządku obrad X Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:23:29 Przyjęcie protokołu obrad sesji XI XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:31:31 Projekt uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (0006.45.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:34:47 Projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2020-2024 (0006.46.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:41:14 Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (0006.47.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:42:14 Projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników (0006.48.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:46:03 Projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów jednośladowych (motory służbowe)(0006.49.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:00:53 Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czarnego ( 0006.50.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:12:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (0006.51.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:22:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok (0006.52.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 10:52:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 (0006.53.2019). XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-08-27 09:26:12 Przyjęcie protokołu z obrad X sesji XI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:03:05 Przyjęcie porządku obrad X II sesji XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:12:23 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:17:09 Projekt uchwały w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:19:18 Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum włączonego do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Ps. ’Inka” w Czarnem XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:21:20 Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Czarne XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:46:30 Projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2019-09-27 09:53:34 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:56:40 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.50.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 10:13:54 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 10:48:06 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:45:14 wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-09-27 09:06:50 Przyjęcie protokołu z obrad XI XII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:12:48 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:14:52 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji. XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:16:49 Projekt uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:19:06 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Czarneńskiego Budżetu Obywatelskiego XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 09:36:06 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór z siedzibą przy ul. Czarnobór 1, 78 400 Szczecinek, na realizację zadania pn. „ Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej” XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2019-10-30 10:11:18 Projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat, jak również tryb ich pobierania XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:20:18 Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:24:43 Projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:36:46 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 10:55:42 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-10-30 11:13:56 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarne w roku szkolnym 2018/2019 XIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 09:53:47 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 09:58:30 Projekt uchwały w sprawie: stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:02:38 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust . 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:09:46 Projekt uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:11:02 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:23:10 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór z siedzibą przy ul. Czarnobór 1, 78 – 400 Szczecinek, na realizację zadania pn. „: Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej ” XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:37:23 Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:42:00 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. działającą jako Zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 10:45:57 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.2.2019 r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:28:15 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:30:32 Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 0007.3.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:40:13 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 11:55:40 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:21:44 Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 0007.64.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Czarneńskiego Budżetu Obywatelskiego. XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:24:07 Projekt uchwały w sprwie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie uzytecznych XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:25:59 wysokości stawek podatku od nieruchomości XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 12:35:24 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-11-27 09:51:53 Poszerzenie porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 10:08:50 wniosek o zmianę porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 10:10:47 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 10:23:47 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2019-12-18 11:36:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 11:51:28 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy czarne na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:11:53 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:31:37 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.70.2019 dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:36:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:38:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.85.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:41:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr. 0007.75.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:43:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 0007.77.2019r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r.w spawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-18 12:45:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.78.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny XV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:13:14 Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji. XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:15:37 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr. 0007.93.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:17:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:21:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarne oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:26:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:30:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:40:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:09:52 zmiana porządku obrad XVI sesji XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:42:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.11.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czarnego XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2019-12-30 10:44:07 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 XVI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-01-30 08:17:44 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2020 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie opłaty prolongacyjnej XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Czarne XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-05-11 Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019. XX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 10:09:32 projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:11:57 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2019 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:13:19 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (0006.26.2020) XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:32:43 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia zasięgu obszaru ulicy, drodze publicznej położonej na terenie miasta Czarne stanowiącej własność Gminy Czarne XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 11:35:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Czarne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , dotacji na rzecz tego Zakładu ( 0006.32.2020) XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem przeciw
2020-06-29 13:13:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok (0006.30.2020). XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 14:00:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2033 (0006.31.2020). XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 09:35:43 Przyjecie protokołu z obrad XX sesji XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 09:32:48 Przyjęcie wniosku Pana Burmistrza o zmiane porządku obrad XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 09:33:55 Przyjęcie zmienionego porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Czarnem XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 13:11:56 Wniosek o wycofane zmian dotyczących poręczenia związanych z prowadzeniem o XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 14:09:18 Przywrócenie Fili Blioteki do stany użyteczności z przed zalania XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-06-29 14:13:45 Przeprowadzenie remontu łącznika Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówni ps Inka oraz pokrycia dachowego na Przedszkolu XXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 09:20:57 Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 09:58:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Czarne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu (projekt 0006.33.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 10:21:03 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok (projekt 0006.34.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 10:52:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2036 (projekt 0006.35.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 10:58:39 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarne w roku szkolnym 2020/2021 (projekt 0006.36.2020). XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 09:18:45 Kto jest za poszerzeniem porządku obrad XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-07-20 11:00:51 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Czarne stanowiącej własność Gminy Czarne XXII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:03:38 Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji. XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:11:02 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (0006.38.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:12:53 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 0007.5.2013 z dnia 4 marca 2013r.w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (0006.39.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:13:50 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.40.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:25:47 Projekt uchwały w sprawie podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.41.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:31:22 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.42.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:34:11 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (0006.43.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:37:59 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (0006.44.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-09-14 09:53:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok(0006.45.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem wstrzymał się
2020-09-14 10:34:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2036 (0006.46.2020). XXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:09:26 Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji. XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:12:35 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (0006.47.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:17:18 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (0006.48.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:33:23 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (0006.49.2020) . XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:38:37 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok (0006.50.2020) XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:57:28 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Czarne na lata 2020-2036 (0006.51.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 10:09:15 Przyjęcie Informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 11:06:47 Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 0007.36.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.52.2020) XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2020-10-13 09:05:30 Poszerzenie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Czarnem jako pkt 14 porządku obrad projekt uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 0007.36.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne ( projekt 0006.52.2020). XXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:17:26 Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:20:22 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (0006.1.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:28:14 Projekt uchwały w sprawie statutu Czarneńskiego Centrum Kultury (0006.2.2021) XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:39:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.3.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 09:56:12 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.4.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:00:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (0006.5.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:02:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarne na lata 2021-2025 (0006.6.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:15:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021 (0006.7.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:19:02 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2021 długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na wykup obligacji i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (0006.8.2021). XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 10:47:51 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (0006.9.2021 XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-17 12:08:09 Zdjęcie z porządku obrad XXVII sesji pkt 12, pkt 13 XXVII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:09:17 Projekt uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem (0006.12.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:11:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Nadziejewie (0006.13.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:12:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2021roku (0006.14.2021) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:17:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021r (0006.15.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-02-23 15:18:55 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.16.2021). XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-03-23 15:35:43 Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji. XXIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-03-23 15:37:31 .Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - Klub „Senior+” w Nadziejewie. (0006.17.2021). XXIX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:11:36 Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Czarnem XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:13:17 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 (0006.18.2021) XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:40:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Czarnem (0006.19.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:43:38 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (0006.20.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:50:04 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.21.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:56:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.22.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 09:58:41 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2021r. (0006.23.2021) XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 10:26:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.24.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 10:33:39 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego(0006.25.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 10:35:58 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarne w roku szkolnym 2021/2022 ( 0006.26.2021). XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 11:02:14 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 11:03:22 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Czarne za 2020 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-05-21 11:04:28 Ocena zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji demograficznej. XXX sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-06-09 09:05:18 Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji XXXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-06-09 10:25:09 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego ( 0006.27.2021) XXXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-06-09 10:55:56 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok ( 0006.28.2021), XXXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-06-09 10:57:11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok ( 0006.29.2021). XXXI sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-08-10 09:16:36 Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-08-10 09:32:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021r.(0006.34.2021). XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-08-10 09:34:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 ( 0006.35.2021). XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-08-10 09:37:12 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Czarnego (0006.36.2021). XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-08-10 09:47:47 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (0006.37.2021) . XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-10-12 15:21:18 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-10-12 15:22:38 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021r. (0006.38.2021). XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-10-12 15:28:57 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.39.2021). XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za
2021-10-12 15:30:51 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( 0006.40.2021). XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnem za